Duurzaamheidsinformatie

STIP promoot ecologische of sociale kenmerken en belegt alleen in ondernemingen die voldoen aan de vereisten van goed bestuur. Hiermee classificeert STIP als artikel 8 onder SFDR. Dit is de duurzaamheidsinformatie in 12 rubrieken.

Duurzaamheidsinformatie artikel 8 in de SFDR

1. Samenvatting duurzaamheidsinformatie (SFDR)

De missie van Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) is dat zij een betrouwbare uitvoerder wil zijn van de pensioenregeling van IKEA Nederland BV, Inter IKEA Systems BV en Inter IKEA Services BV. Zij wil deze op een transparante, kostenefficiënte wijze uitvoeren. Zij communiceert met haar belanghebbenden op een heldere en vooral begrijpelijke wijze. In de strategie staat beschreven dat STIP beleid heeft op maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit beleid is gebaseerd op 5 uitgangspunten:

1. STIP heeft oog voor de leefbaarheid van de wereld
STIP vindt het belangrijk oog te houden voor de leefbaarheid van de wereld en wil hieraan bijdragen door te beleggen in overheden en ondernemingen die dat ook belangrijk vinden.

2. Verantwoord beleggen loont op de lange termijn
STIP is van mening dat een verantwoorde beleggingsaanpak, waarbij de risico’s van ESG-aspecten op de korte en lange termijn worden verkleind, positief zal bijdragen aan het rendement op de lange termijn.

3. ESG-integratie draagt bij aan betere risico- en rendementsresultaten
ESG-factoren kunnen een wezenlijke impact hebben op de risico- en rendementsresultaten op de lange termijn en moeten in het beleggingsproces worden geïntegreerd.

4. Klimaatverandering vormt een systeemrisico
Klimaatverandering vormt een systeemrisico en als beleggers moeten we rekening houden met de mogelijke financiële en maatschappelijke impact. Het fonds wil zowel de waarde van de beleggingen beschermen als bijdragen aan de leefbaarheid van de samenleving waarin het pensioen wordt genoten.

5. Actief aandeelhouderschap is onderdeel van verantwoord beleggen
STIP is van mening dat het als belegger de plicht heeft om een actieve aandeelhouder te zijn. Zo kunnen wij waarde te creëren en behouden, zowel financieel als voor de leefbaarheid van de wereld.

2. Geen duurzame beleggingsdoelstelling - artikel 26

Dit financiële product - de pensioenregeling van STIP - promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

De reden dat STIP geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft is dat het hoofddoel van het pensioenfonds is om de pensioenregeling betrouwbaar uit te voeren. Een duurzame beleggingsdoelstelling betekent volgens Europese wetgeving dat de duurzame doelstelling minstens zo belangrijk moet zijn als de financiële doelstelling. Dit is niet te verenigen met de doelstelling van het pensioenfonds. Wel promoot het pensioenfonds ecologische of sociale kenmerken, omdat STIP van mening is dat het belangrijk is om oog te houden voor de leefbaarheid van de wereld en omdat zij verwacht dat een verantwoorde beleggingsaanpak positief zal bijdragen aan het rendement op de lange termijn.

STIP houdt rekening met ongunstige effecten op de duurzaamheid door bij de selectie van nieuwe beleggingsfondsen mee te wegen hoe de CO2-intensiteit van het beleggingsfonds zich verhoudt tot de brede markt. STIP streeft ernaar beleggingsfondsen te selecteren die zich richten op een forse reductie van de CO2-intensiteit ten opzichte van de brede markt. Over de vooruitgang die STIP maakt zal jaarlijks worden gerapporteerd. Verder sluit STIP beleggingen uit in ondernemingen die het UN Global Compact schenden, die betrokken zijn bij de productie en/of verkoop van controversiële wapens* en die betrokken zijn bij de extractie of verkoop van fossiele brandstoffen.

*Binnen de SFDR-wetgeving worden landmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens tot de controversiële wapens gerekend. Wij streven ernaar om alle beleggingen in de wapenindustrie uit te sluiten.

3. Ecologische of sociale kenmerken van het financiƫle product - artikel 27

STIP heeft een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid. Wij vinden het belangrijk oog te houden voor de leefbaarheid van de wereld waarin deelnemers en gepensioneerden (straks) van een goed pensioen kunnen genieten en wil waar mogelijk bijdragen aan deze leefwereld door te beleggen in overheden en ondernemingen die dat ook belangrijk vinden. Ons beleggingsbeleid, inclusief ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid), is gericht op het bereiken van deze 2 doelen.

STIP vindt het belangrijk dat de vermogensbeheerders bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Wij zijn van mening dat een verantwoorde beleggingsaanpak, waarbij de risico’s van ESG-aspecten op de korte en lange termijn worden verkleind, positief zal bijdragen aan het rendement op de lange termijn, zonder hogere kosten en meer risico.

Wij willen niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van tabak, kernwapens, clustermunitie, landmijnen, chemische- en biologische wapens. Ook willen wij niet beleggen in landen/bedrijven op de sanctielijst van de EU, VN of de Nederlandse overheid. Dit is onderdeel van het MVB-beleid.

De beleggingsportefeuille zal de komende jaren in lijn worden gebracht met het nieuwe MVB-beleid. STIP zal beleggingsfondsen selecteren die in lijn zijn met het uitsluitingenbeleid en die een best-in-class benadering hanteren (voor zover mogelijk), gericht op onder andere CO2-reductie. De best-in-class benadering houdt in dat STIP bij voorkeur belegt in de bedrijven die het hoogst scoren op Environment, Social en Governance. Daarnaast is STIP aan het onderzoeken hoe het een positieve bijdrage kan leveren aan de volgende thema’s:

 • Groene energie
 • Energiebesparing
 • Duurzame bosbouw
 • Duurzame landbouw
 • Duurzame mobiliteit, inclusief laadinfrastructuur en duurzame infrastructuur
 • Duurzame afvalverwerking
 • Duurzame materialen, inclusief duurzame verpakkingen
 • Circulaire economie
 • Gezonde en duurzame voeding
 • Duurzame consumptie
 • Biodiversiteit
 • Duurzaam waterbeheer
 • Veerkrachtige gemeenschappen
 • Betaalbare woningen

Lees meer in ons MVB-beleid.

MVB-beleid (pdf)

4. Beleggingsstrategie - artikel 28

We beleggen in aandelen, obligaties en beursgenoteerd vastgoed. Met spreiding van de beleggingen (diversificatie) over verschillende categorieën worden risico’s gespreid. Daardoor zal de risicorendementsverhouding verbeteren: minder risico voor het zelfde rendement, of meer rendement bij hetzelfde risico. Het pensioenfonds streeft daarom voldoende diversificatie na bij al haar beleggingen. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op de uitkomsten van de Asset Liability Management (ALM) studie. Deze wordt minimaal eens per 3 jaar uitgevoerd. Bij de invulling van het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met de door het bestuur opgestelde investment beliefs in de verklaring beleggingsbeginselen.

Verklaring beleggingsbeginselen (pdf)

De E&S-kenmerken zijn onderdeel van de beleggingsstrategie zoals hierboven is beschreven onder 'De ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product'. Wij verwachten dat vermogensbeheerders duidelijk rapporteren over de ontvangen beloningen door de medewerkers van de vermogensbeheerders. Het beloningsbeleid samen met de ontvangen informatie over de verstrekte beloningen zullen worden meegenomen in het selectie- en evaluatieproces van de vermogensbeheerders. Bestuurders van STIP ontvangen geen prestatiebonussen.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid vind je onze ABTN in bijlage II 'verklaring inzake beleggingsbeginselen STIP' en in bijlage IV 'beleidsdocument beleggingen'.

ABTN (pdf)

Aandeelhouderbetrokkenheid

STIP en haar deelnemers vinden het belangrijk om ESG-aspecten mee te nemen in de langetermijnwaardecreatie. Dit betekent dat er duurzaam gehandeld moet worden met bewuste keuzes voor de toekomst. STIP wil dus ook dat de vermogensbeheerders, die namens STIP beleggen, zich gedragen als betrokken aandeelhouders. STIP verwacht dus van een vermogensbeheerder dat deze een stembeleid heeft en actief gebruik maakt van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin voor het pensioenfonds wordt belegd.

Hieronder volgt een lijst met de websites van de vermogensbeheerders waarop verdere informatie over hun beleid en de invulling daarvan te vinden is:

Meer informatie hierover is te vinden in ons proxy voting en engagementbeleid: 'transparantie en aandeelhouderbetrokkenheid' (pdf).

Transparantie en aandeelhouderbetrokkenheid (pdf)

STIP werkt verder enkel met vermogensbeheerders die de UN PRI hebben ondertekend.

5. Aandeel beleggingen - artikel 29

STIP realiseert zich dat de omvang van de totale beleggingsportefeuille en de inrichting van de portefeuille door middel van beleggingsfondsen in plaats van directe beleggingen, beperkingen met zich meebrengen. Het gebruik van beleggingsfondsen betekent echter niet dat STIP geen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) kan voeren in de beleggingsportefeuille. De uitwerking van dit beleid is wel gericht op beleggingsfondsen.

6. Monitoring van ecologische of sociale kenmerken - artikel 30

STIP verwacht dat vermogensbeheerders desgevraagd volledig inzage geven in de beleggingen in het beleggingsfonds en duidelijke rapportages opleveren, onder meer over hun voortgang op het gebied van ESG. Minimaal één keer per jaar rapporteren de vermogensbeheerders in hoeverre zij hebben voldaan aan de uitsluitingen, engagement en sancties. Wij willen zelf ook transparant zijn over het gevoerde beleid. Het bestuur zal ieder jaar in het jaarverslag inzicht geven in hoe het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) tot uiting komt in de beleggingsportefeuille. Daarnaast publiceert STIP 2 keer per jaar een overzicht met de beleggingen in de portefeuille op deze website.

Overzicht beleggingen (pdf)

In het MVB-beleid staat beschreven welke methoden wij gebruiken om deze ecologische en/of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren.

MVB-beleid (pdf)

7. Methodologieƫn

STIP gebruikt de informatie van vermogensbeheerders als broninformatie. De methodieken die de vermogensbeheerder gebruikt om deze informatie te verzamelen worden jaarlijks geëvalueerd.

8. Databronnen en -verwerking - artikel 32

Gezien de omvang van de totale beleggingsportefeuille en de inrichting van de portefeuille door middel van beleggingsfondsen, gebruikt STIP de informatie van de vermogensbeheerders als broninformatie. De databronnen en -verwerking van de vermogensbeheerders zullen jaarlijks worden geëvalueerd. Het aandeel van de data die een schatting zijn is daarmee nog onbekend.

9. Methodologische en databeperkingen - artikel 33

Zoals hierboven aangegeven onder ‘Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken’ en ‘Databronnen en –verwerking’ gebruikt STIP de informatie van de vermogensbeheerders. Eventuele beperkingen in methodologieën en databronnen zijn nog onbekend. De beperkingen zullen ook jaarlijks worden geëvalueerd.

10. Due diligence - artikel 34

STIP heeft de uitvoering van de beleggingen uitbesteed aan professionele beheerders. De selectie, monitoring en evaluatie van de beheerders voor de verschillende beleggingscategorieën gaat middels een vaste procedure.

Het doel van de procedure is:

 1. dat het selecteren, monitoren en evalueren van een beheerder zorgvuldig en transparant gebeurt en goed wordt gedocumenteerd.
 2. dat de beheerder die wordt geselecteerd een positieve bijdrage levert aan de resultaten van het pensioenfonds, binnen de vastgestelde risicokaders.
 3. dat het pensioenfonds de risico’s kan beheersen die samenhangen met de uitbesteding.

Onderdeel van deze procedure is dat er onderzoek wordt uitgevoerd bij de beheerders. Dit kan worden gedaan door een operational due dilligence (ODD) onderzoek, een bezoek aan de beheerder te brengen of door de beheerder uit te nodigen bij een vergadering van het bestuur of de beleggingsadviescommissie.

Het onderzoek heeft als voornaamste doelen:

 1. Vaststellen dat de beheerder een solide partij is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de research van derde partijen, waarna dit in het gesprek met de beheerder wordt getoetst.
 2. Vaststellen dat er sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering waarbij er onder meer wordt gekeken hoe de beheerder omgaat met risicomanagement, compliance, informatiebeveiliging en fraudepreventie. Dit zal worden gedaan op basis van de bij de beheerder opgevraagde ISAE 3402 Type 2-verklaring.
 3. Vaststellen dat er een culturele fit is tussen de beheerder en het pensioenfonds.

Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering en de beheersing van de uitbestede processen. Het bestuur maakt gebruik van de beleggingsadviseur voor het coördineren, adviseren en uitvoeren van de procedures.

Meer informatie over ons due diligence onderzoek vind je in onze ABTN in bijlage IV 'beleidsdocument beleggingen'.

ABTN (pdf)

11. Engagementbeleid - artikel 35

De vermogensbeheerders van STIP dienen hun rechten als eigenaren van beleggingen uit te oefenen door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Over deze stemmen moet periodiek worden gerapporteerd. Daarnaast moeten zij in gesprek gaan met bedrijven op thema’s waarop zij nog ruimte hebben om te verbeteren (engagement). De vermogensbeheerders worden geacht hier periodiek over te rapporteren. De stem- en engagementbeslissingen van onze vermogensbeheerders zullen jaarlijks worden geëvalueerd.

12. Aangewezen referentiebenchmark - artikel 36

De pensioenregeling van STIP als geheel heeft geen referentiebenchmark zoals bedoeld in SFDR. De vraag is daarom niet van toepassing.

Feedback
Chat