Alle pensioenen verhoogd!

25 januari 2024
3 personen met blauw-zwart gestreepte shirts bij keukenapparatuur

We zijn blij je te informeren dat Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) de pensioenen op 1 januari 2024 weer heeft verhoogd. Het bestuur van STIP heeft dat op 14 december 2023 besloten.

De pensioenen van de inactieve deelnemers worden verhoogd met 3,51%

Deze verhoging is voor de pensioenen van voormalig deelnemers (slapers en pensioengerechtigden). Als je al met pensioen bent, krijg je vanaf januari 2024 een hogere uitkering. Deze wordt voor het eerst in maart 2024 uitbetaald, met een nabetaling over januari én februari 2024. En ben je nog niet met pensioen, dan stijgt het pensioen dat je tot en met 31 december 2023 hebt opgebouwd bij STIP. Dus krijg je later meer pensioen.

De pensioenen van de actieve deelnemers worden verhoogd met 6,55%

Deze verhoging is voor deelnemers die op 31 december 2023 in dienst waren van IKEA. Het pensioen dat je tot en met 31 december 2023 hebt opgebouwd bij STIP stijgt. Dus krijg je later meer pensioen.

Effect van toeslagverlening in 2024 (pdf)

Waarom verhogen we de pensioenen?

We kunnen dat doen, omdat de financiële positie van STIP dat toelaat. Maar ook doordat we gebruik mogen maken van soepelere regels, omdat we willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Een belangrijk hulpmiddel om te kijken naar onze financiële positie is de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). Onze dekkingsgraad is na de verhoging van de pensioenen vastgesteld op 127%.

STIP moet bij beleidskeuzes rekening houden met de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Onze beleidsdekkingsgraad is na de verhoging van de pensioenen vastgesteld op 133,3%. We houden dus ook na de verhoging van de pensioenen een ruime financiële buffer voor eventuele tegenslagen.

STIP probeert je pensioen jaarlijks te verhogen. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om je pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over. Ook hebben we hierover gesproken met de sociale partners van IKEA en het verantwoordingsorgaan van STIP.

Tijdelijke verruiming om pensioenen te verhogen

Sinds 1 juli 2022 mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is (normaal 110%). Dit is een tijdelijke regel van de overheid, die geldt tot en met 31 december 2023. Met dit besluit loopt de overheid alvast vooruit op het nieuwe pensioenstelsel. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer IKEA overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij spreken daarover met IKEA in een gezamenlijk project.

De sociale partners van IKEA verklaarden in december 2022 aan STIP dat zij in het kader van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel het voornemen hebben tot het omzetten (‘invaren’) van alle opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten naar een nieuw pensioencontract. Deze verklaring was voor het bestuur van STIP nodig om gebruik te maken van de soepelere regels.

Doordat we gebruik maken van de soepelere regels is een volledige toeslagverlening mogelijk. Onze ambitie is om de pensioenen van de actieve deelnemers (medewerkers) mee te laten groeien met de lonen. In de periode oktober 2022-oktober 2023 stegen de cao-lonen met 6,55%. Onze ambitie is om de pensioenen van de inactieve deelnemers (ex-medewerkers en pensioengerechtigden) mee te laten groeien met de prijzen. In de periode oktober 2022-oktober 2023 stegen de prijzen met 3,51%. Je leest hierover op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Je leest hier ook over bij:

Financiële situatie

Nieuw pensioenstelsel

Evenwichtig besluit

Het zorgvuldig afwegen van de belangen van álle deelnemers (medewerkers, ex-medewerkers en pensioengerechtigden) staat centraal bij het nemen van dit besluit. In het bijzonder hebben we bij deze pensioenverhoging gekeken naar de effecten voor de verschillende generaties. We hebben onder andere rekening gehouden met de grote koopkrachtdaling van de gepensioneerde deelnemers. De inflatie van de prijzen was in 2022 erg hoog en we hebben de pensioenen op grond van de regels al jaren niet of nauwelijks mogen verhogen. Tegelijkertijd blijven we scherp op de onzekere economische vooruitzichten. Het bestuur vindt het belangrijk dat STIP ook na het verhogen van de pensioenen financieel sterk genoeg blijft in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Toekomstige verhoging van de pensioenen niet gegarandeerd

Het is op dit moment niet te zeggen of de pensioenen volgend jaar weer kunnen worden verhoogd. Ieder jaar opnieuw beoordeelt het bestuur van {pensioenfonds of indexatie mogelijk is of niet. Indexaties zijn niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk en afhankelijk van onze financiële positie en vooruitzichten op dat moment. Over het verlenen van verhogingen in de toekomst kunnen wij dus geen enkele belofte doen.

Het verlagen van je pensioen is niet aan de orde. IKEA heeft vanaf 1 januari 2018 een zogenaamde bijstortingsverplichting. De bijstortingsverplichting voorkomt dat ons pensioenfonds in een financiële crisissituatie terecht komt. Alleen in het uiterste geval dat IKEA niet kan voldoen aan de bijstortingsverplichting, kan jouw pensioen worden verlaagd.

Neem contact op als je vragen hebt

Je vindt veel informatie en antwoorden op onze website. Of stel je vraag bij contact. Je kunt ons mailen of bellen. Wij helpen je graag!

Feedback
Chat