Pensioenen gaan per 1 januari 2023 omhoog

Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) verhoogt de pensioenen van alle deelnemers op 1 januari 2023 met 5,12%. Het bestuur van STIP heeft dat op 30 december 2022 besloten.

De pensioenen van alle deelnemers worden verhoogd met 5,12%
De verhoging is voor alle deelnemers gelijk en geldt voor zowel de ingegane als de nog niet ingegane pensioenen. Als je al met pensioen bent, krijg je vanaf januari 2023 een hogere uitkering. Deze wordt voor het eerst in maart 2023 uitbetaald, met een nabetaling over januari én februari 2023. En ben je nog niet met pensioen, dan stijgt het pensioen dat je tot en met 31 december 2022 hebt opgebouwd bij STIP. Dus krijg je later meer pensioen.

Waarom verhogen we de pensioenen met 5,12%?
We kunnen dat doen, omdat de financiële positie van STIP dat toelaat. Maar ook doordat we gebruik mogen maken van soepelere regels, omdat we willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Een belangrijk hulpmiddel om te kijken naar onze financiële positie is de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). Onze dekkingsgraad is na de verhoging van de pensioenen met 5,12% vastgesteld op 123,7%.

STIP moet bij beleidskeuzes rekening houden met de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Onze beleidsdekkingsgraad is na de verhoging van de pensioenen met 5,12% vastgesteld op 121,8%. We houden dus ook na de verhoging van de pensioenen een ruime financiële buffer voor eventuele tegenslagen.

Je pensioen wordt jaarlijks verhoogd met maximaal de loonstijging voor cao-lonen van oktober tot oktober. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om je pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over. De prijsinflatie in oktober van vorig jaar was 16,93%. Omdat de inflatie erg hoog was, heeft het bestuur in 2022 zorgvuldig gekeken naar de pensioenverhoging. Ook hebben we hierover gesproken met de sociale partners van IKEA en het verantwoordingsorgaan van STIP.

Tijdelijke verruiming om pensioenen te verhogen
Sinds 1 juli 2022 mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is (normaal 110%). Dit is een tijdelijke regel van de overheid. Met dit besluit loopt de overheid alvast vooruit op het nieuwe pensioenstelsel. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer IKEA overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij spreken daarover met IKEA in een gezamenlijk project.

De sociale partners van IKEA verklaarden in december 2022 aan STIP dat zij in het kader van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel het voornemen hebben tot het overzetten (‘invaren’) van alle opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten naar een nieuw pensioencontract. Deze verklaring was voor het bestuur van STIP nodig om gebruik te maken van de soepelere regels.

Doordat we gebruik maken van de soepelere regels is een volledige toeslagverlening van 3,5% mogelijk geworden (in de periode oktober 2021 - oktober 2022 stegen de cao-lonen met 3,5%). Plus een volledige reparatie van de toeslag van vorig jaar. Dat wil zeggen een extra verhoging met 1,62% van de vorig jaar toegekende toeslag op de pensioenen van 0,18% (de stijging van de cao-lonen van IKEA in de periode oktober 2020-oktober 2021 was 1,8%). We tellen de 3,5% en de 1,62% bij elkaar op en verlenen 5,12% toeslag op 1 januari 2023. We hebben de sociale partners van IKEA en het verantwoordingsorgaan van STIP op 30 december 2022 over ons besluit geïnformeerd.

Je leest op meer over onze (beleids)dekkingsgraad en financiële positie op de pagina Financiële situatie. Uiteraard kun je op de website veel meer lezen over het nieuwe pensioenstelsel.

Evenwichtig besluit
Het zorgvuldig afwegen van de belangen van álle deelnemers (actief, slapers en pensioengerechtigden) staat centraal bij het nemen van dit besluit. In het bijzonder hebben we bij deze pensioenverhoging gekeken naar de effecten voor de verschillende generaties. We hebben onder andere rekening gehouden met de grote koopkrachtdaling van de gepensioneerde deelnemers. De inflatie van de prijzen was in 2022 erg hoog en we hebben de pensioenen op grond van de regels al jaren niet of nauwelijks mogen verhogen. Tegelijkertijd blijven we scherp op de onzekere economische vooruitzichten. Het bestuur vindt het belangrijk dat STIP ook na het verhogen van de pensioenen financieel sterk genoeg blijft in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Toekomstige verhoging van de pensioenen niet gegarandeerd
Naar verwachting zal de stijging van de prijzen ook in 2023 hoog zijn. Toch wil dat niet zeggen dat de pensioenen volgend jaar weer kunnen stijgen. Ieder jaar opnieuw beoordeelt het bestuur van STIP of indexatie mogelijk is of niet. Indexaties zijn niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk en afhankelijk van onze financiële positie en vooruitzichten op dat moment. Over het verlenen van verhogingen in de toekomst kunnen wij dus geen enkele belofte doen.

Het verlagen van je pensioen is niet aan de orde. IKEA heeft vanaf 1 januari 2018 een zogenaamde bijstortingsverplichting. De bijstortingsverplichting voorkomt dat ons pensioenfonds in een financiële crisissituatie terecht komt. Alleen in het uiterste geval dat IKEA niet kan voldoen aan de bijstortingsverplichting, kan jouw pensioen worden verlaagd.