Pensioenakkoord belangrijke stap verder

In de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Ze onderhandelden nog een jaar over de uitwerking. Begin deze maand ging als laatste de achterban van de FNV akkoord met de uitwerking. We leggen je graag uit wat dit betekent.

Waarom nieuwe regels?
Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moest een aantal problemen worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. Een ander probleem is dat jongeren nu nog te veel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele leven bij een pensioenfonds een pensioen hebt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds. Zij krijgen dan later minder pensioen dan waarvoor zij met hun werkgever betaald hebben.

Nieuwe regels lossen deze problemen op
De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Je pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met de werkgever) betalen.

Keuze uit 2 premieregelingen
In het nieuwe pensioenstelsel wordt niet de hoogte van de pensioenuitkering maar de ingelegde premie leidend: de premieregeling. In dit type regeling leg je samen met je werkgever geld in voor je persoonlijke pensioenvermogen. Dat geld wordt voor je belegd. De hoogte van je pensioen wordt volledig afhankelijk van de ingelegde premies en de beleggingsrendementen.

Solidariteitsbuffer
Sociale partners en werkgevers kunnen straks kiezen uit 2 premieregelingen: het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. In grote lijnen lijken deze regelingen op elkaar, maar er zijn ook verschillen. Het belangrijkste verschil is dat het nieuwe pensioencontract een solidariteitsreserve kent, en de andere regeling niet (tenminste, niet voor alle typen pensioenfondsen). De solidariteitsreserve is een buffer gevuld uit premies en beleggingswinst. De uitvoerder mag die reserve op verschillende manieren verdelen onder de deelnemers. Zo kun je meer risico’s delen tussen alle generaties, ook toekomstige.

De verbeterde premieregeling kent een grotere mate van keuzevrijheid. Het pensioenfonds kan zijn deelnemers binnen deze regeling een keuze geven of zij meer of minder beleggingsrisico willen nemen. Ook kunnen deelnemers bij deze variant tegen hun pensioendatum kiezen voor een vast of een variabel pensioen. Bij het nieuwe pensioencontract kan dat niet. Het beleggingsrisico is daar meer collectief en leeftijdsafhankelijk bepaald. Als deelnemer ben je gebonden aan het beleggingsbeleid en het (variabele) pensioen dat jouw pensioenfonds aanbiedt.

We maken straks een inschatting van je pensioen
Elk jaar berekent STIP jouw deel van de pensioenpot. En op basis daarvan maken we een inschatting van jouw pensioen straks. De uitkomst van die berekening zal ieder jaar anders zijn.

De pensioenen gaan schommelen
Het pensioen van gepensioneerden berekenen we ook op die manier. Er komen wel regels waardoor de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelen.

Verwacht rendement in plaats van de rekenrente
Het pensioenfonds hoeft niet langer met de ‘rekenrente’ terug te rekenen hoeveel vermogen het nu nodig heeft om de toekomstige pensioenuitkeringen waar te kunnen maken. In plaats daarvan bepalen we de premie op basis van een verwacht rendement.

Sociale partners zijn nu aan zet
De nieuwe regels worden nu eerst vastgelegd in een wet. Daarna bekijken sociale partners wat de precieze gevolgen zijn en maken ze afspraken over hoe ze het Pensioenakkoord gaan uitvoeren. Pas vanaf 2024 kan het pensioenfonds de nieuwe regels gaan toepassen. 1 januari 2026 is de uiterste datum waarop de nieuwe pensioenregeling moet ingaan.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?
Voorlopig verandert er dus nog niets. We zitten nu in een overgangsperiode, die tot 2026 duurt. Zodra duidelijk is hoe wij de nieuwe regels kunnen toepassen, maken we een berekening op maat voor iedereen.

We houden je op de hoogte!